آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

ايليا راد منش

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علي هداوند

مسابقه: احكام

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد جواد سبزواري

مسابقه: اذان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ايليا خان قائدي

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ارميا رحمتي

مسابقه: احكام

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

بهراد بهرامي ياراحمدي

مسابقه: نقاشي

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدمهدي برومندپيروز

1387/05/02